UW ANTWOORD IS SLECHTS EEN ZOEKOPDRACHT VERWIJDERD

Hulp nodig?

Algemene verkoopsvoorwaarden Europa 3Diemme NL,ES,DS,PT,IT,FR,NL

NL

Voorwaarden en bepalingen van verkoop

1. Definities

De onderstaande definities maken integraal deel uit van deze Voorwaarden.

"3DIEMME" betekent 3DIEMME® S.r.l. een Italiaanse onderneming met statutair adres in Via Risorgimento 9, 22063 Cantù, (CO) Italië;
"Account" betekent de account als geregistreerde klant, die vereist is om de Producten of de andere op de Site beschikbare Diensten te downloaden of te kopen;
"Product" betekent de gedrukte chirurgische gidsen en modellen die via de Site kunnen worden besteld;
"Diensten" betekent de diensten voor begeleide chirurgie die U via de Site worden aangeboden;
"Site" betekent de website www.implantconcierge.com
"Team van deskundigen": alle deskundigen, of toegewijde deskundigen van de verkopende entiteit of Implant Concierge, en door derden geautoriseerde partners met wie U de mogelijkheid hebt om Uw project in de cloud te delen;
"Voorwaarden" : deze algemene voorwaarden, met inbegrip van alle andere voorwaarden die hierin door verwijzing zijn opgenomen;
"U": elke professionele persoon (bijv.bijv.: tandtechnicus, tandarts, enz.) of onderneming die de Site gebruikt en/of Producten of Diensten van de Verkopende Onderneming koopt voor professionele doeleinden;
"Verkopende Onderneming" of "Wij" (en elke afkorting van deze term), betekent de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de levering van de Producten en Diensten die op de Site worden aangeboden, met inbegrip van Implant Concierge als eigenaar van de Site, en de aan hen gelieerde ondernemingen.

 

2. Algemene verkoopvoorwaarden

 • Betalingsinformatie: Indien U Producten of Diensten wenst te kopen, dient U bepaalde informatie met betrekking tot Uw aankoop te verstrekken, waaronder betalingsinformatie. Dergelijke informatie zal worden behandeld zoals beschreven in Onze privacyverklaring. Alle informatie die U aan de Verkopende Onderneming, of externe betalingsverwerkers verstrekt, moet juist, actueel en volledig zijn. U verzekert en garandeert dat U het recht heeft om elke creditcard, of ander betaalmiddel, te gebruiken dat gebruikt wordt om een transactie te initiëren. U stemt ermee in alle kosten of vergoedingen te betalen die U of een gebruiker van Uw Account heeft opgelopen door het gebruik van de Site en de aankoop van Producten of Diensten. U bent ook verantwoordelijk voor het betalen van eventuele toepasselijke belastingen of heffingen met betrekking tot Uw aankopen. Verificatie van informatie met betrekking tot een aankoop kan worden gevraagd voordat Wij een bestelling accepteren. 
 • Producten beschikbaar voor download: Bepaalde Producten en Diensten zullen direct beschikbaar zijn om te downloaden van de Site. Door het Product of de Dienst te downloaden gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede aan de toepasselijke softwarelicentieovereenkomst. 
 • Aankoopopdracht en acceptatie. Om een Product of een Dienst te kopen, dient U Uw begeleide chirurgie te starten via de Site of via de RealGUIDE® Z3D software. Zodra Uw dossier is verwerkt, ontvangt U een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van Uw bestelling en een kopie van deze Voorwaarden en eventueel aanvullend informatiemateriaal. Alle Producten of Diensten die deel uitmaken van een bestelling die niet door Ons per e-mail is bevestigd, worden niet aanvaard. U dient de daarin opgenomen instructies op te volgen om uw bestelling af te ronden.
 • Verkoper: Wanneer U een Product of een Dienst koopt, is de verkoper het Verkopende Bedrijf dat in de e-mail met de aanvaarding van de bestelling wordt aangegeven.
 • Naleving van de wet: Door een bestelling te plaatsen, bent U zich volledig bewust van het feit, en verklaart U impliciet dat, de bestelde Producten uitsluitend gebruikt zullen worden in overeenstemming met de wet.
 • Productbeschikbaarheid: Sommige Producten of Diensten zijn mogelijk niet op alle markten beschikbaar of zijn mogelijk niet goedgekeurd / geautoriseerd door de relevante instanties of hebben mogelijk geen vergunning voor verkoop.
 • Productwijzigingen en updates: de Verkoper streeft er voortdurend naar om zijn Producten te verbeteren; daarom behoudt de Verkoper zich het recht voor om op elk moment Producten te verbeteren, te wijzigen of te beëindigen, of om specificaties en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit verplichtingen van welke aard dan ook met zich meebrengt. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die reeds door de Verkoper zijn geaccepteerd.
 • Betalingsvoorwaarden: 
  • De standaard betalingstermijn is 30 dagen -
  • Verdere betalingsvoorwaarden kunnen eventueel per e-mail worden overeengekomen. 
  • De prijzen worden uitgedrukt in euro, GBP of CHF, afhankelijk van uw land/regio. 
  • De overeengekomen prijs is de prijs die in de orderbevestiging is vermeld. 
 • Beperking van aansprakelijkheid 
  • U aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de Producten of van de Diensten, ongeacht of deze onafhankelijk worden gebruikt of in combinatie met andere producten of diensten die niet door de Verkopende Onderneming zijn gemaakt.
  • Behoudens grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag is de Verkopende Onderneming onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens U, het Team van Experts of enige derde partij voor winstderving, voor het niet voldoen van een behandeling aan de algemeen aanvaarde normen van de tandheelkundige praktijk of voor enige andere directe of indirecte, toevallige of gevolgschade voortvloeiend of voortvloeiend uit het ontwerp, de samenstelling, de voorwaarden, het gebruik of de prestaties van de Producten of de Diensten.
  • In geen geval zal het Verkopende Bedrijf aansprakelijk zijn voor de diensten die door derden worden uitgevoerd, inclusief de conciërgediensten die in het Product beschikbaar zijn. U erkent en stemt ermee in dat dergelijke conciërgediensten door onafhankelijke derden worden aangeboden en ziet uitdrukkelijk af van enige vordering in verband met dergelijke conciërgediensten tegen de Verkopende Onderneming. 
  • Onverminderd de garantie die onder deze Voorwaarden wordt geboden, biedt de Verkopende Onderneming geen andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot de Producten of de Diensten, met inbegrip van garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik. 
  • Hoewel de informatie en aanbevelingen op de Site te goeder trouw en in de overtuiging dat zij juist zijn worden gepresenteerd, worden geen formele garanties of waarborgen gegeven met betrekking tot hun volledigheid of nauwkeurigheid. De informatie wordt verstrekt op voorwaarde dat de personen die deze ontvangen, alvorens deze in de praktijk om te zetten, hun eigen beslissingen nemen over de geschiktheid van deze informatie voor de specifieke doeleinden. In geen geval zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van, of het vertrouwen op, informatie van de Site of Producten of Diensten waarnaar de informatie verwijst. Het wordt ten zeerste aanbevolen een erkende postdoctorale cursus implantologie te volgen en af te ronden, en zich strikt te houden aan de procedures die worden beschreven in de gebruiksaanwijzingen bij de Producten en in de bijbehorende gebruiksaanwijzingen. Noch de Producten, noch de Diensten, noch enige door Ons beschikbaar gestelde informatie zijn bedoeld ter vervanging van de diensten van een bevoegde professionele zorgverlener, of ter vervanging van het medisch advies van behandelaars.
  • Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de juistheid van de beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, kenmerken, inhoud, specificaties, prijzen en beschikbaarheid van de Producten of de Diensten die op de Site worden weergegeven en de Verkopende Onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in dergelijke materialen.

3. Beëindiging

U kunt uw toegang tot de Site en uw Account op elk moment beëindigen, met of zonder opgaaf van reden. Wij kunnen Uw toegang tot de Site en/of Uw Account voor het gemak opschorten of beëindigen met een voorafgaande kennisgeving van 30 dagen, of onmiddellijk indien (A) U de volgende bepalingen van de Voorwaarden wezenlijk heeft geschonden: Artikel 2.1 (Betalingsinformatie), Artikel 2.6 (Naleving van de wet), Artikel 2.10 (Betalingsvoorwaarden); (B) Uw gebruik van de Site of van Uw Account ons of een andere derde partij heeft geschaad of Wij van mening zijn dat het ons of een andere derde partij zou kunnen schaden. Bij beëindiging in overeenstemming met de hierboven genoemde schendingen, zal Uw recht op toegang tot of gebruik van de Site onmiddellijk eindigen en zult U geen verdere toegang hebben tot enige informatie, bestanden of materialen met betrekking tot Uw Account. Er zal geen aansprakelijkheid ontstaan jegens U of enige derde partij als gevolg van de onderbreking van de rechten op toegang tot Uw Account.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Voorwaarden worden beheerst door het recht dat van toepassing is in de plaats waar de lokale entiteit van de Verkopende Onderneming die het Product of de Diensten aan U verkoopt, gevestigd is, zonder verwijzing naar enig toepasselijk wetsconflict of naar het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Alle geschillen tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de lokale rechtbank van de stad waar de lokale entiteit van de Verkopende Onderneming van het Product of de Diensten haar statutaire zetel heeft (zoals aangegeven in uw orderbevestiging).

5. Aanvullende voorwaarde alleen van toepassing op gebruikers van Italian Selling Company:

Specifieke aanvaarding van contractuele clausules op grond van art. 1341, tweede alinea, van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek 

Overeenkomstig artikel 1341 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, erkent U uitdrukkelijk dat U de volgende artikelen van de Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard: artikel 2.11: "Beperking van aansprakelijkheid"; artikel 3 "Beëindiging"; en artikel 4: "Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank".

ES

Voorwaarden en condities

1. Definiciones

Las siguientes definiciones constituyen una parte integral de los presentes Términos.

"3DIEMME" se refiere a 3DIEMME® S.r.l., una empresa italiana con domicilio social en Via Risorgimento 9, 22063 Cantù, (CO) Italia;
"Cuenta" se refiere a la cuenta como cliente registrado, necesaria para descargar o adquirir los Productos o el resto de Servicios disponibles en el Sitio;
"Producto" verwijst naar las guías quirúrgicas y modelos impresos que pueden solicitarse a través del Sitio;
"Servicios" verwijst naar los servicios de cirugía guiada que se le ofrecen a través del Sitio;
"Sitio" verwijst naar de sitio web www.implantconcierge.com;
"Equipo de expertos" verwijst naar alle experts of expertos específicos de la entidad vendedora of de Implant Concierge, alsook naar los socios autorizados de terceros con los que tenga la posibilidad de compartir su proyecto en la nube;
"Términos" se refiere a los presentes términos y condiciones, incluyendo todos aquellos términos que se incorpore al presente documento por referencia;
"Usted" se refiere al profesional (p. ej.: técnico dental, dentista, etc.) of een onderneming die gebruik maakt van de site en/of producten of diensten van de onderneming afneemt met professionele doeleinden;
"Empresa de ventas" of "nosotros" (en elke variatie op deze term), verwijst naar de ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de levering van de producten en diensten die in de site worden aangeboden, inclusief Implant Concierge als eigenaar van de site en haar aangesloten ondernemingen.

 

2. Condiciones generales de venta

 • Betalingsinformatie: Si desea comprar Productos o Servicios, deberá proporcionar determinada información relacionada con su compra, incluida la información de pago. Dicha información se tratará tal y como se describe en nuestro aviso de privacidad. Alle informatie die u aan de Empresa de ventas of aan los processadores de pago externos verstrekt, dient exact, actueel en volledig te zijn. Usted asegura y garantiza que tiene derecho a utilizar la tarjeta de crédito o otros medios de pago utilizados para iniciar una transacción. U of een andere gebruiker van uw account zal de kosten die u maakt bij het gebruik van de site en bij het aanschaffen van producten of diensten vergoeden. Asimismo, también será responsable del pago de cualquier impuesto o arancel aplicable relacionado con sus compras. Se podrá solicitar la verificación de la información relacionada con una compra antes de que Nosotros aceptemos dicho pedido. 
 • Beschikbare producten voor uw bestelling: Sommige Producten en Diensten zijn direct beschikbaar voor uw download vanaf de Site. Alvorens het Product of de Dienst te downloaden, aanvaardt u de huidige algemene verkoopvoorwaarden, evenals het toepasselijke software licentiecontract. 
 • Bestelling en acceptatie. Om een Product of Dienst aan te schaffen, dient u een aanvraag in te dienen voor de diensten van een begeleidingsbehandeling via de Site of de RealGUIDE® Z3D software. Zodra uw aanvraag is verwerkt, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag, een kopie van deze Voorwaarden en aanvullend informatiemateriaal. No se aceptarán aquellos Productos o Servicios contenidos en pedidos que no hayan sido confirmados por Nosotros a través del correo electrónico. U dient de instructies op te volgen die u worden gegeven om uw bestelling af te ronden.
 • Verkoper: Cuando compra un Producto o un Servicio, el vendedor será la Empresa de ventas indicada en el correo electrónico de aceptación del pedido.
 • Naleving van de wetgeving: Al realizar un pedido declara implicícitamente y es plenamente consciente de que los Productos solicitados se utilizarán exclusivamente de conformidad con la legislación.
 • Verkrijgbaarheid van producten: Es posible que algunos Productos o Servicios no estén disponibles endos los mercados, que no estén aprobados/autorizados por los organismos pertinentes o que no se les haya concedido una licencia para la venta.
 • Wijzigingen en actualiseringen van het Product: La Empresa de ventas se esfuerza continuamente por mejorar sus Productos; por lo tanto, esta se reserva el derecho a mejorar, modificar o retirar los Productos en cualquier momento, o a cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones de ningún tipo. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op aanvragen die de Empresa de ventas al heeft geaccepteerd.
 • Condiciones de pago:
  • El plazo de pago estándar es de 30 días.
  • U kunt ook andere betalingsvoorwaarden overeenkomen via correo electrónico. 
  • Los precios se expresan en euros, libras esterlinas o francos suizos, según el país/región donde se encuentre. 
  • De overeengekomen prijs is de prijs die in de bevestiging van de bestelling wordt vermeld. 
 • Beperking van verantwoordelijkheid
  • Usted asumos los riesgos y responsabilidades derivados del uso de los Productos o de los Servicios, tanto si estos se utilizan de forma independiente como si se combina con otros productos o servicios no realizados por la Empresa de ventas.
  • Salvo por negligéncia grave o falta deliberada, la Empresa de ventas no será en ningún caso responsable frente a Usted, el Equipo de expertos o cualquier tercero por la pérdida de beneficios, por el incumplimiento del tratamiento de las normas generalmente aceptadas de la práctica dental o por cualquier otro daño directo o indirecto, accidental o consecuente que resulte o se derive del diseño, la composición, las condiciones, el uso o el rendimiento de los Productos o Servicios.
  • In ningún caso la Empresa de ventas será responsable de los servicios prestados por terceros, incluidos los servicios de conserjería disponibles en el Producto. Usted reconoce y acceptta que dichos servicios de conserjería se ofrecen por terceros independientes y renuncia expresamente ada reclamación contra la Empresa de ventas que esté relacionada con los mismos. 
  • In weerwil van de garantie die in deze Voorwaarden wordt geboden, biedt de Empresa de ventas geen enkele andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot de Producten of Diensten, met inbegrip van de garanties van handelsgeschiktheid of ongeschiktheid voor een bepaald gebruik. 
  • Aunque la información y las recomendaciones del Sitio se presentan de buena feza y asumiendo que son correctas, no se ofrece ninguna garantía formal en cuanto a su integridad o exactitud. La información se proporciona con la condición de que las personas que la reciben, antes de ponerla en práctica, tomen sus propias decisiones con respecto a la idoneidad de dicha información para los fines específicos. En ningún caso la Empresa de ventas será responsable de los daños de cualquier naturaleza derivados del uso o de la confianza depositada en la información del Sitio o en los Productos o Servicios a los que se refiere la información. Se recomienda encarecidamente asistir y completar un curso de posgrado de implantología reconocido, así como cumplir estrictamente con los procedimientos descritos en los manuales de instrucciones de los Productos y en las instrucciones de uso correspondientes. No los Productos, ni los Servicios, ni ninguna información puesta a disposición por Nosotros pretender sustituir los servicios de un profesional sanitario autorizado, ni sustituir el asesoramiento médico de los proveedores de tratamiento.
  • No se garantiza la exactitud de las descripciones, imágenes, referencias, características, contenidos, especificaciones, precios y disponibilidad de los Productos o Servicios mostrados en el Sitio y la Empresa de ventas no asume ninguna responsabilidad frente a cualquier error u omisión in dichos materiales.

3. Rescisión

U kunt uw toegang tot de site en uw account op elk gewenst moment beëindigen, met of zonder opgaaf van reden. Indien het nodig wordt geacht, kunnen we de toegang tot de site en/of de klantendienst opschorten of annuleren met een opzegtermijn van 30 dagen, of onmiddellijk indien (A) de volgende bepalingen van de algemene voorwaarden niet worden nageleefd: art. 2.1 (Informatie over de betaling), art. 2.6 (Informatie over de betaling), art. 2.5 (Informatie over de betaling), art. 2.6 (Informatie over de betaling), art. 2.6 (Informatie over de betaling), art. 2.6 (Informatie over de betaling), art. 2.6 (Informatie over de betaling), art. 2.6 (Informatie over de betaling), art. 2.6 (Informatie over de betaling), art. 2.7) of art. 2.7 (Informatie over de betaling).1 (Información de pago), artículo 2.6 (Cumplimiento de la legislación), artículo 2.10 (Condiciones de pago); (B) el uso que ha realizado del Sitio o de la Cuenta nos ha perjudicado o consideramos que podría perjudicarnos a Nosotros o a cualquier otro tercero. Nadat de toegang tot of het gebruik van de website is opgeheven in overeenstemming met de eerder vermelde inbreuken, vervalt uw recht op toegang tot en gebruik van de website onmiddellijk en heeft u geen toegang meer tot enige informatie, archieven of materialen met betrekking tot uw Cuenta. No se asumirá ninguna responsabilidad frente a Usted o terceros como resultado de la interrupción de los derechos de acceso a su Cuenta.

4. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Los presentes Términos se rigen por la legislación aplicable en el lugar donde tiene su domicilio social la Empresa de ventas que le vende el Producto o los Servicios, sin referencia a ningún conflicto de leyes aplicables o a la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Contracts for the International Sale of Goods, CISG). Alle geschillen tussen de partijen met betrekking tot de inhoud van deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de lokale rechtbank van de stad waar de lokale vestiging van de onderneming die het Product of de Diensten verkoopt haar maatschappelijke zetel heeft (zoals aangegeven in de bevestiging van de bestelling).

5. Aanvullende voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op gebruikers van Italiaanse handelszaken:

Aceptación específica de cláusulas contractuales de conformidad con el art. 1341, párrafo segundo, del Código Civil italiano

De conformidad con el artículo 1341 del Código Civil italiano, Usted reconoce expresamente que ha leído, entendido y aceptado los siguientes artículos de los Términos: artículo 2.11: "Limitación de responsabilidad", artículo 3 "Rescisión" y artículo 4: "Legislación aplicable y jurisdicción".

DE

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Definitionen

Die nachstehenden Definitionen stellen einen integralen Bestandteil dieser Bedingungen dar.

"3DIEMME" bezeichnet 3DIEMME® S.r.l., een Italiaanse onderneming met een eigen adres: Via Risorgimento 9, 22063 Cantù, (CO) Italien;
"Konto" bezeichnet das Konto als registrierter Kunde, das erforderlich ist, um die Produkte oder die anderen Dienstleistungen auf der Website herunterzuladen oder zu kaufen;
"Produkt" bezeichnet die gedruckten Chirurgie-Leitfäden und Modelle, die über die Website bestellt werden können;
"Dienstleistungen" bezeichnet Dienstleistungen für geführte Chirurgie, die Ihnen über die Website angeboten werden;
"Website" bezeichnet die Website www.implantconcierge.com
"Expertenteam" betekent alle Experten of Fachkräfte der Verkaufsgesellschaft of von Implant Concierge alsmede alle geautoriseerde partners van Dritten, mit denen Sie Ihr Projekt in der Cloud teilen können;
"Bedingungen" betekent de voorliggende Verkaufsbedingungen, einschließlich aller darin erwähnten Bedingungen;
"Sie" das sind Sie, die Fachkräfte (z. B. Zahntechniker, Zahnärzte etc.) oder Unternehmen, die Ihnen über die Website ange boten werden; "Bedingungen" betekent de voorliggende Verkaufsbedingungen, einschließlich aller darin erwähnten Bedingungen;"Sie" betekent Sie, die Fachkräfte (z. B. Zahntechniker, Zahnärzte etc.) of Unternehmen, die Ihnen über die Website angeboten werden) of ondernemingen die de website gebruiken of producten of diensten van de Verkaufsgesellschaft voor professionele doeleinden leveren;
"Verkaufsgesellschaft" of "wir" (en elke variant van dit woordgebruik), zijn ondernemingen die voor de opstelling van de op de website aangeboden producten en diensten verantwoordelijk zijn, zoals Implant Concierge als eigenaar van de website en de aangesloten ondernemingen.

 

2. Allgemeine Verkaufsbedingungen

 • Zahlungsangaben Wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen kaufen möchten, müssen Sie uns bestimmte Informationen in Bezug auf Ihren Kauf, einschließlich Zahlungsinformationen, zur Verfügung stellen. Deze informatie wordt gebruikt in onze Datenschutzerklärung. Alle informatie, die u van de Verkaufsgesellschaft of externe Zahlungsabwicklern ter beschikking stelt, moet correct, actueel en volledig zijn. Sie versichern und gewährleisten, dass Sie zur Nutzung der Kreditkarte oder eines anderen Zahlungsmittels berechtigt sind, um eine Transaktion durchzuführen. Sie erklären sich damit einverstanden, alle Entgelte oder Gebühren zu zahlen, die Ihnen oder einem Benutzer Ihres Kontos durch die Nutzung der Website und den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen entstanden sind. U bent ook verantwortlich voor de betaling van alle in Bezug auf Ihre Einkäufe anfallenden Steuern und Abgaben. Voordat u een bestelling bij ons plaatst, kunt u informatie opvragen. 
 • Download verfügbare Produkte: Bestimmte Produkte und Dienstleistungen stehen direkt auf der Website zum Download zur Verfügung. Door de Herunterladen des Produkts of der Dienstleistung erklären Sie sich damit einverstanden, an diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie die anwendbare Softwarelizenzvereinbarung gebunden zu sein. 
 • Bestellung und Annahme. Om een product of een dienst uit te kunnen voeren, dient u uw diensten voor geführte bewerkingen op de website of de RealGUIDE® Z3D-software te starten. Als uw aanvraag is verwerkt, ontvangt u per e-mail een beschrijving van uw bestelling met een kopie van deze voorwaarden en alle andere relevante informatie. Producten of dienstleistungen die niet per e-mail van ons zijn besteld, kunnen niet worden besteld. U dient de hierin opgenomen aanwijzingen op te volgen om uw bestelling te kunnen annuleren.
 • Verkoper: Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung erwerben, ist der Verkäufer die in der Auftragsannahme-E-Mail angegebene Verkaufsgesellschaft.
 • Rechtmatigheid: Doorhet plaatsen van uw bestelling kunt u er zeker van zijn dat de door u bestelde producten op een correcte manier worden gebruikt.
 • Verfügbarkeit des Produkts: Einige Produkte oder Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich oder nicht von den zuständigen Stellen genehmigt/autorisiert oder nicht zum Verkauf lizenziert.
 • Productänderungen und -aktualisierungen:Die Verkaufsgesellschaft strebt kontinuierlich danach, ihre Produkte zu verbessern; daher behält sich die Verkaufsgesellschaft das Recht vor, Produkte jederzeit zu verbessern, zu modifizieren oder einzustellen oder Spezifikationen und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern, ohne dass Verpflichtungen irgendeiner Art entstehen. Preisänderungen gelten nicht für Bestellungen, die bereits von der Verkaufsgesellschaft akzeptiert wurden.
 • Zahlungsbedingungen: 
  • Die Standardmäßigen Zahlungsbedingungen sind 30 Tage -
  • Weiterere Zahlungsbedingungen können ggf. per E-Mail vereinbart werden. 
  • Die Preise werden je nach Land/Region in Euro, GBP oder CHF ausgewiesen. 
  • Der vereinbarte Preis wird in der Bestellbestätigung genannt. 
 • Haftungsbeschränkung.
  • Sie übernehmen alle Risiken und Verantwortlichkeiten, die sich aus der Nutzung der Produkte oder der Dienstleistungen ergeben. Dabei spelt es keine Rolle, ob sie unabhängig oder in Kombination mit anderen Produkten oder Dienstleistungen verwendet werden, die nicht von der Verkaufsgesellschaft geliefert bzw. erbracht werden.
  • Mit Ausnahme grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichen Fehlverhaltens haftet die Verkaufsgesellschaft Ihnen, dem Expertenteam oder Dritten gegenüber unter keinen Umständen für entgangene Gewinne, für die Nichteinhaltung allgemein anerkannter Standards der Zahnheilkunde oder für andere direkte oder indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Gestaltung, Zusammensetzung, dem Zustand, der Verwendung oder Leistung der Produkte oder der Dienstleistungen oder als Folge daraus erben.
  • Unter keinen Umständen haftet die Verkaufsgesellschaft für die von Dritten erbrachten Dienstleistungen, einschließlich der Concierge-Dienste, die im Rahmen des Produkts verfügbar sind. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass solche Concierge-Dienste von unabhängigen Dritten angeboten werden, und verzichten ausdrücklich auf jegliche Ansprüche im Zusammenhang mit solchen Concierge-Diensten gegen die Verkaufsgesellschaft. 
  • Unbeschadet der Gewährleistung im Rahmen der vorliegenden Verkaufsbedingungen bietet die Verkaufsgesellschaft keine weitere, ausdrückliche oder stillschweigende, schriftliche oder mündliche, Gewährleistung in Bezug auf die Produkte oder die Dienstleistungen an, auch nicht in Bezug auf die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. 
  • Obwohl die Informationen und Empfehlungen auf der Website in gutem Glauben und in der Überzeugung präsentiert werden, dass sie korrekt sind, werden keine formalen Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich ihrer Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen. Die Informationen werden unter der Bedingung bereitgestellt, dass die Personen, die sie erhalten, ihre eigenen Entscheidungen hinsichtlich der Eignung solcher Informationen für die fraglichen Zwecke treffen, bevor sie diese in die Praxis umsetzen. Unter keinen Umständen haftet die Verkaufsgesellschaft für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung der Informationen der Website oder dem Vertrauen darauf oder aus der Nutzung der Produkte oder Dienstleistungen, auf die sich die Informationen beziehen, oder dem Vertrauen darauf ergeben. Es wird dringend empfohlen, einen anerkannten Implantologie-Kurs für Graduierte zu absolvieren und sich strikt an die in den Gebrauchsanweisungen für die Produkte beschriebenen Verfahren und die damit verbundene Instruktionen zu halten. Zowel de producten, de dienstverleningen als de door ons ter beschikking gestelde informatie zijn bedoeld om de dienstverleningen van een beroepsmedische afdeling of de medische begeleiding door behandelde artsen en klanten te vergemakkelijken.
  • Es werden keine Garantien für die Richtigkeit der Beschreibungen, Bilder, Referenzen, Funktionen, Inhalte, Spezifikationen, Preise und Verfügbarkeit der auf der Website angezeigten Produkte oder Dienstleistungen übernommen, und die Verkaufsgesellschaft übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien.

3. Kündigung

U kunt uw toegang tot de website en uw krediet op elk moment beëindigen, met of zonder betaling. Wir können Ihren Zugriff auf die Website und/oder Ihr Konto aus Gründen der Zweckmäßigkeit mit einer Vorankündigung von 30 Tagen oder fristlos aussetzen oder kündigen, wenn (A) Sie die folgenden Bestimmungen der Bedingungen wesentlich verletzt haben: Artikel 2.1 (Zahlungsangaben), Artikel 2.6 (Rechtmäßigkeit), Artikel 2.10 (Zahlungsbedingungen); (B) Sie mit der Nutzung der Website oder Ihres Kontos uns oder (einen) Dritte(n) geschädigt haben oder wir der Meinung sind, dass dies der Fall sein könnte. Nach einer Kündigung aufgrund der oben genannten Verstöße erlischt Ihr Recht auf Zugriff auf oder Nutzung der Website sofort und Sie haben keinen weiteren Zugriff auf Informationen, Dateien oder Materialien in Verbindung mit Ihrem Konto. Wir übernehmen keine Haftung Ihnen oder Dritten gegenüber infolge der Unterbrechung der Zugriffsrechte auf Ihr Konto.

4. Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit

Diese Bedingungen unterliegen dem anwendbaren Recht des Landes, in dem die lokale Einheit der Verkaufsgesellschaft, die das Produkt oder die Dienstleistungen an Sie verkauft, ihren eingetragenen Sitz hat, ohne Bezugnahme auf anwendbare Kollisionsnormen oder das UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Alle betrekkingen tussen de partijen met betrekking tot de gegenstanddoening van deze voorwaarden werden ondergebracht bij het lokale stadsbestuur, in het lokale bestuur van de Verkaufsgesellschaft des Produkts of van de Dienstleistungen in hun geëigende vestigingsplaats (zoals in hun Bestellbestätigung is aangegeven).

5. Zusätzliche Bedingung nur für die Nutzer der italienischen Verkaufsgesellschaft:

Spezifische Annahme von Vertragsklauseln gemäß Artikel 1341, zweiter Absatz, des italienischen Zivilgesetzbuches

Im Einklang mit Artikel 1341 des italienischen Zivilgesetzbuchs erkennen Sie ausdrücklich an, dass Sie die folgenden Artikel dieser Vereinbarung gelesen, verstanden und akzeptiert haben: Artikel 2.11: "Haftungsbeschränkung"; Artikel 3 "Kündigung"; und Artikel 4: "Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit".

PT

Voorwaarden en Condities van Verkoop

1. Definições

De hierna volgende definities vormen een integraal onderdeel van deze voorwaarden.

"3DIEMME" verwijst naar 3DIEMME® S.r.l., uma empresa italiana com sede social em Via Risorgimento 9, 22063 Cantù, (CO) Itália;
"Conta" refere-se à conta de cliente registado, necessária para efetuar a transferência ou comprar os Produtos ou outros Serviços disponíveis no Site;
"Product" verwijst naar de implantaten en modellen cirúrgicos impressos die op de Site kunnen worden besteld;
"Diensten" verwijst naar de diensten van cirurgia guiada die op de Site aan de Klant worden aangeboden;
"Site " verwijst naar de web site www. implantconcierge.com
"Peritos Equipa" verwijst naar quaisquer peritos, of especialistas dedicados da entidade vendedora ou da Implant Concierge, e a parceiros autorizados terceiros com quem o Cliente tenha a possibilidade de partilhar o seu projeto na nuvem;
"Termos" verwijst naar de huidige termos en voorwaarden, inclusief alle andere termos die hier als referentie zijn opgenomen;
"Cliente" verwijst naar een willekeurig professioneel individu (bijv: técnico de prótese dentária, dentista, etc.) of onderneming die gebruik maakt van de Site en/of producten of diensten van de Empresa Vendedora afneemt voor professionele doeleinden;
"Empresa vendedora" of "Nós" (en elke afgeleide van deze term), verwijst naar entidades die verantwoordelijk zijn voor de levering van producten en diensten die op de Site worden aangeboden, inclusief Implant Concierge als eigenaar van de Site, en haar aangesloten bedrijven.

 

2. Condições gerais de venda

 • Informatie over betaling: Se o Cliente pretender adquirir Produtos ou Serviços, terá de fornecer determinadas informações relacionadas com a sua compra, incluindo informações de pagamento. Deze informatie wordt behandeld zoals beschreven in onze privacyverklaring. Alle informatie die de klant verstrekt aan de Empresa Vendedora of aan externe betalingsverwerkers dient nauwkeurig, actueel en volledig te zijn. O Cliente garante e assegura que tem o direito de usar qualquer cartão de crédito, ou outro meio de pagamento, usado para iniciar qualquer transação. De Klant stemt in met het betalen van alle kosten of belastingen die de Klant of een andere gebruiker van de Onderliggende Overeenkomst moet betalen voor het gebruik van de Site en voor het kopen van Producten of Diensten. Será também responsável pelo pagamento de quaisquer impostos ou direitos aplicáveis relativos às Suas compras. A verificação de informações relacionadas com uma compra pode ser solicitada antes de aceitarmos qualquer encomenda. 
 • Beschikbare producten voor overdracht: Bepaalde producten en diensten zijn direct beschikbaar voor overdracht vanaf de Site. Om de overdracht van een product of dienst te bewerkstelligen, stemt de Klant ermee in om zich te houden aan deze verkoopvoorwaarden, evenals aan het licentiecontract voor de softwaretoepassing
 • Bestel en acceptatie. Om een product of dienst te kopen, moet de klant zijn aanvraag voor diensten voor de chirurgische ingreep op de website of in de RealGUIDE® Z3D-software indienen. Zodra uw aanvraag in behandeling is genomen, ontvangt de cliënt een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag en een kopie van de voorwaarden en eventuele aanvullende informatie. Alle producten of diensten die in de aanvraag zijn opgenomen en die niet door ons per e-mail zijn bevestigd, zullen niet in aanmerking komen voor vergoeding. Om zijn aanvraag te voltooien, dient de Klant de bijgeleverde instructies op te volgen.
 • Verkoper: wanneer de klant een product of dienst koopt, is de verkoper de Empresa Vendedora die wordt vermeld in de e-mail die de bestelling ontvangt.
 • Cumprimento da lei: ao efetuar uma encomenda, o Cliente está plenamente ciente do facto e declara implicitamente que os Produtos encomendados serão utilizados exclusivamente em conformidade com a lei.
 • Disponibilidade do produto: alguns Produtos ou Serviços podem não estar disponíveis em todos os mercados ou podem não estar aprovados/autorizados pelas entidades relevantes ou ou podem não estar licenciados para venda.
 • Wijzigingen en updates van producten: Empresa Vendedora streeft naar een voortdurende verbetering van haar producten; bijgevolg behoudt Empresa Vendedora zich het recht voor om haar producten op elk moment te verbeteren, te wijzigen of te beëindigen, of om specifieke kenmerken en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder deze op te nemen in haar producten van welke aard dan ook. Deze prijswijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die reeds door het bedrijf zijn geplaatst.
 • Condições de pagamento: 
  • As condições normais de pagamento são de 30 dias -
  • Eventueel kunnen ook andere betalingsvoorwaarden per e-mail worden overeengekomen. 
  • De prijzen worden uitgedrukt in Euro, GBP of CHF, afhankelijk van het land of de regio van de klant. 
  • O preço acordado será o indicado na confirmação da encomenda. 
 • Aansprakelijkheidsbeperking 
  • De Klant neemt alle risico's en verantwoordelijkheden op zich die verbonden zijn aan het gebruik van de Producten of Diensten, indien deze onafhankelijk of in combinatie met andere Producten of Diensten worden gebruikt die niet door de Onderneming Vendedora worden geleverd.
  • Salvo por negligência grave ou conduta dolosa, em nenhuma circunstância a Empresa Vendedora será responsável perante o Cliente, a Equipa de Peritos ou qualquer terceiro pela perda de lucros, pelo não cumprimento das normas de tratamento geralmente aceites na prática dentária ou por qualquer outro dano direto ou indireto, acidental ou consequente resultante ou decorrente da conceção, composição, condições, utilização ou desempenho dos Produtos ou dos Serviços.
  • In sommige gevallen is de Empresa Vendedora verantwoordelijk voor de diensten die door derden worden geleverd, inclusief de conciërgediensten die in het product zijn opgenomen. De klant erkent en stemt ermee in dat deze conciërgediensten door onafhankelijke derden worden verleend en ziet uitdrukkelijk af van een eventuele klacht in verband met deze conciërgediensten tegen de Empresa Vendedora. 
  • Sem prejuízo da garantia fornecida ao abrigo destes Termos, a Empresa Vendedora não oferece qualquer outra garantia, expressa ou implícita, escrita ou verbal, no que diz respeito aos Produtos ou Serviços, incluindo garantias de comercialização ou adequação a qualquer utilização em particular. 
  • Embora as informações e recomendações no Site sejam apresentadas de boa-fé e na crença de que estão corretas, não são feitas garantias formais quanto à sua exaustividade ou exatidão. A informação é fornecida na condição de que as pessoas que a recebam, antes de a colocarem em prática, tomem as suas próprias decisões quanto à adequação essa informação aos fins específicos. Em circunstância alguma será a Empresa Vendedora responsável por danos de qualquer natureza decorrentes da utilização ou da confiança depositada na informação proveniente do Site, dos Produtos ou Serviços aos quais a informação se refere. Recomenda-se vivamente a participação e a conclusão de um curso de pós-graduação reconhecido em Implantologia, bem como o cumprimento rigoroso dos procedimentos descritos nos manuais de instruções dos Produtos e nas respetivas instruções de utilização. De producten en diensten, noch enige informatie die door ons ter beschikking wordt gesteld, kan in de plaats komen van de diensten van een gediplomeerd arts of in de plaats van een medische consultatie van behandelingsdeskundigen.
  • Er worden geen garanties geboden voor de juistheid van de beschrijvingen, afbeeldingen, verwijzingen, kenmerken, informatie, specificaties, prijzen en beschikbaarheid van de producten of diensten die op de site worden aangeboden. De Empresa Vendedora aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of omissies in dit materiaal.

3. Rescisão

De Klant kan zijn toegang tot de Site en tot zijn account op elk moment, met of zonder opgaaf van reden, annuleren. Podemos sus sus acesso ao Site e/ou a sua Conta suspender o cancelar por conveniência com 30 dias de antecedência, o imediatamente se (A) tiver violado materialmente as seguintes disposições dos Termos: Artigo 2.º (1) (Informação de pagamento), Artigo 2.º (6) (Conformidade com a lei), Artigo 2.º (10) (Termos de pagamento); (B) A utilização, por Cliente, do Site ou da Sua Conta tenha prejudicado ou nós consideremos que possa vir a prejudicar a nossa empresa ou qualquer outro terceiro. Na de redding, in overeenstemming met de hierboven genoemde schendingen, vervalt het recht van de klant om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site onmiddellijk en krijgt de klant geen toegang meer tot enige informatie, fiches of materiaal met betrekking tot de website. O Cliente, ou qualquer terceiro, não incorrerá em qualquer responsabilidade resultante da interrupção dos direitos de acesso à Sua Conta.

4. Toepasselijke wetgeving en rechtspraak

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving van de lokale entiteit van de onderneming die het Product of de Dienst aan de Klant verkoopt en die haar maatschappelijke zetel heeft, zonder verwijzing naar enig toepasselijk conflict of naar de Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG). Alle geschillen tussen partijen in verband met de inhoud van deze voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de lokale rechtbank van de stad waar de lokale onderneming van de Vendedora het product of de dienst haar maatschappelijke zetel heeft (zoals aangegeven in de bevestiging van de bevestiging van de klant).

5. Condição adicional aplicável apenas a utilizadores da Empresa Vendedora italiana:

Aceitação específica de cláusulas contratuais nos termos do artigo 1341.º, segundo parágrafo, do Código Civil italiano 

Nos termos do Artigo 1341.º do Código Civil italiano, o Cliente reconhece expressamente que leu, compreendeu e aceitou os seguintes artigos dos Termos: artigo 2.º (11): "Limitação de responsabilidade", artigo 3.º "Rescisão"; e artigo 4.º: "Toepasselijke wetgeving en rechtspraak".

IT

Termini e condizioni di vendita

1. Definizioni

De definities die volgen vormen een integraal onderdeel van de huidige voorwaarden.

"3DIEMME": 3DIEMME® S.r.l. una società italiana con sede legale in Via Risorgimento 9, 22063 Cantù, (CO) Italia;
"Account": l'account come cliente registrato, necessario per scaricare o acquistare i Prodotti o gli altri Servizi disponibili nel Sito;
"Prodotto": le guide chirurgiche stampate e i modelli che possono essere ordinati attraverso il Sito;
"Servizi": i servizi di chirurgia guidata che vengono offerti all'Utente attraverso il Sito;
"Sito" indica il sito web www.implantconcierge.com
"Team di Esperti": qualsiasi esperto, of esperti designati dell'entità venditrice o di Implant Concierge, e partner terzi autorizzati con i quali l'utente ha la possibilità di condividere il proprio progetto nel cloud;
"Termini": i presenti termini e condizioni, compresi eventuali altri termini quivi incorporati per riferimento;
"Utente": qualsiasi professionista (ad es., odontotecnico, dentista, ecc.) of onderneming die gebruik maakt van de site en/of producten of diensten van de verkoopmaatschappij koopt voor professionele doeleinden;
"Verkoopmaatschappij" of "Noi" (en elke andere afkorting van deze term): de verantwoordelijke instanties voor de levering van de producten en diensten die in de site worden aangeboden, waaronder Implant Concierge als eigenaar van de site, en de aangesloten rispettive ondernemingen.

 

2. Algemene verkoopvoorwaarden

 • Informatie over betaling: Se l'Utente desidera acquistare Prodotti o Servizi, dovrà fornire alcune informazioni relative al suo acquisto, incluse le informazioni per il pagamento. Tali informazioni saranno trattate come descritto nella nostra Informativa sulla privacy. Alle informatie die de Utente verstrekt aan de Società venditrice of aan de esterni die de betaling verzorgen, dient nauwkeurig, actueel en volledig te zijn. L'Utente assicura e garantisce di avere il diritto di utilizzare qualsiasi carta di credito, o altro mezzo di pagamento, utilizzato per avviare qualsiasi transazione. L'Utente accetta di pagare tutte le spese o le commissioni che lo stesso o qualsiasi utente del suo account ha sostenuto utilizzando il Sito e acquistando Prodotti o Servizi. L'Utente sarà anche responsabile del pagamento di qualsiasi tassa o imposta applicabile relativa ai suoi acquisti. La verifica delle informazioni relative ad un acquisto può essere richiesta prima della nostra accettazione di qualsiasi ordine. 
 • Downloadbare producten: Sommige producten en diensten zijn direct beschikbaar om te downloaden van de site. Door het product of de dienst te kopen, aanvaardt de gebruiker dat hij gebonden is aan deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede aan het licentiecontract van de toepasselijke software. 
 • Verordening tot verkrijging en inontvangstneming. Om een product of een dienst te kopen, moet de aanvrager zijn aanvraag indienen voor de diensten van de chirurgie die hij begeleidt via de site of via de software RealGUIDE® Z3D. Una volta che il suo caso è stato elaborato, l'Utente riceverà un'e-mail di conferma della ricezione del suo ordine e una copia di questi Termini e di qualsiasi materiale informativo aggiuntivo. Tutti i Prodotti o Servizi contenuti in un ordine che non è stato confermato da Noi via e-mail non sono accettati. L'Utente deve seguire le istruzioni ivi fornite per finalizzare il suo ordine.
 • Verkoper: Quando l'Utente acquista un Prodotto o un Servizio, il venditore sarà la Società venditrice indicata nell'e-mail di accettazione dell'ordine.
 • Conformità alla legge: Effettuando un ordine, l'Utente è pienamente consapevole del fatto, e implicitamente dichiara che i Prodotti ordinati verranno utilizzati esclusivamente nel rispetto delle norme di legge.
 • Disponibilità del prodotto: Alcuni Prodotti o Servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati o potrebbero non essere approvati/autorizzati dagli organi competenti o potrebbero non essere autorizzati alla vendita.
 • Modifiche e aggiornamenti dei prodotti: la Società venditrice si impegna continuamente a migliorare i propri Prodotti; pertanto, la Società venditrice si riserva il diritto di migliorare, modificare o interrompere i prodotti in qualsiasi momento, o di cambiare le specifiche e i prezzi senza preavviso e senza incorrere in obblighi di alcun tipo. Le modifiche di prezzo non si applicano agli ordini già accettati dalla Società venditrice.
 • Termini di pagamento: 
  • I termini di pagamento standard sono di 30 giorni -
  • Hogere betalingsvoorwaarden kunnen eventueel per e-mail worden overeengekomen. 
  • I prezzi sono espressi in Euro, GBP o CHF a seconda del Paese/regione dell'Utente. 
  • Il prezzo concordato è quello indicato nella conferma d'ordine. 
 • Beperking van de aansprakelijkheid
  • L'Utente si assume tutti i rischi e le responsabilità derivanti dall'uso dei Prodotti o dei Servizi, sia che vengano utilizzati in modo indipendente o in combinazione con altri prodotti o servizi non realizzati dalla Società venditrice.
  • Fatta eccezione per i casi di colpa grave o condotta dolosa, in nessuna circostanza la Società venditrice sarà responsabile nei confronti dell'Utente, nei confronti del team di esperti o di qualsiasi terza parte per la perdita di profitti, la mancata conformità del trattamento agli standard generalmente accettati della pratica odontoiatrica o per qualsiasi altro danno diretto o indiretto, accidentale o consequenziale risultante o derivante dalla progettazione, la composizione, le condizioni, l'uso o le prestazioni dei Prodotti o dei Servizi.
  • In nessun caso la Società venditrice sarà responsabile dei servizi eseguiti da terzi, compresi i servizi di assistenza disponibili nel Prodotto. L'Utente riconosce e accetta che tali servizi di assistenza sono offerti da terzi indipendenti e rinuncia espressamente a qualsiasi rivendicazione relativa a tali servizi di assistenza contro la Società venditrice. 
  • Fatta salva la garanzia fornita ai sensi delle presenti Condizioni, la Società venditrice non offre alcuna altra garanzia, espressa o implicita, scritta o verbale, in relazione ai Prodotti o ai Servizi, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità per qualsiasi uso particolare. 
  • Sebbene le informazioni e le raccomandazioni contenute nel Sito siano presentate in buona fede e nella convinzione che siano corrette, non viene fornita alcuna assicurazione o garanzia formale sulla loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono fornite a condizione che le persone che le ricevono, prima di metterle in pratica, assumano le proprie decisioni valutando l'idoneità di tali informazioni per gli scopi specifici. In nessun caso la Società venditrice sarà responsabile dei danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso o dall'affidamento fatto sulle informazioni del Sito o sui Prodotti o Servizi a cui le informazioni si riferiscono. Si raccomanda vivamente di partecipare a, e completare, un corso di implantologia post-laurea riconosciuto, e di attenersi rigorosamente alle procedure descritte nei manuali di istruzioni dei Prodotti e nelle relative istruzioni per l'uso. Né i Prodotti, né i Servizi, né le informazioni messe a disposizione da Noi sono destinati a sostituire i servizi di un professionista sanitario abilitato, o a sostituire i consigli medici dei fornitori dei trattamenti.
  • Non viene fornita alcuna garanzia sull'accuratezza delle descrizioni, immagini, riferimenti, caratteristiche, contenuti, specifiche, prezzi e disponibilità dei Prodotti o dei Servizi visualizzati sul Sito e la Società venditrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni in tali materiali.

3. Risoluzione

L'Utente può cessare il suo accesso al Sito e al suo Account in qualsiasi momento, con o senza motivo. Possiamo sospendere o cessare il suo accesso al Sito e/o al suo Account a nostra discrezione con un preavviso di 30 giorni, o immediatamente se (A) l'Utente ha violato gravemente le seguenti disposizioni dei Termini: Articolo 2.1 (Informazioni sul pagamento), Articolo 2.6 (Conformità alla legge), Articolo 2.10 (Termini di pagamento); (B) l'uso da parte dell'Utente del Sito o del suo account ha danneggiato o riteniamo che possa danneggiare Noi o qualsiasi altra terza parte. In caso di risoluzione in conformità con le violazioni di cui sopra, il diritto dell'Utente di accedere o utilizzare il Sito cesserà immediatamente e lo stesso non avrà più accesso a qualsiasi informazione, file o materiale relativo al suo Account. Nessuna responsabilità sorgerà nei confronti dell'Utente o nei confronti di terzi a seguito della revoca dei diritti di accesso al suo Account.

4. Legge applicabilile e foro competente

Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla legge applicabile nel luogo in cui ha sede l'entità locale della Società venditrice che vende il Prodotto o i Servizi all'Utente, a prescindere dalle norme sui conflitti di legge applicabili o alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG). Tutte le controversi tra le parti in relazione all'oggetto dei presenti Termini saranno giudicate esclusivamente dal Tribunale locale della città in cui l'entità locale della Società venditrice del Prodotto o dei Servizi ha la sua sede legale (come indicato nella conferma d'ordine dell'Utente).

5. Condizione aggiuntiva applicabile solo agli utenti della Società di vendita italiana:

Accettazione specifica delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile italiano 

Ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile italiano, l'Utente riconosce espressamente di aver letto, compreso e accettato i seguenti articoli dei Termini: articolo 2.11: "Limitazione di responsabilità"; articolo 3 "Risoluzione"; e articolo 4: "Legge applicabile e foro competente".

FR

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Définitions

De hierna volgende definities vormen een integraal onderdeel van de onderhavige voorwaarden.

" 3DIEMME " betekent3DIEMME® S.r.l., een Italiaanse vennootschap, gevestigd Via Risorgimento 9, 22063 Cantù, (CO) Italië ;
" Account " verwijst naar het account van de geregistreerde klant dat nodig is om de Producten of andere Diensten die op de Site beschikbaar zijn, te downloaden of te bestellen;
" Produit " désigne les guides et modèles chirurgicaux imprimés qui peuvent être commandés sur le Site ;
" Services " désigne les services de chirurgie guidée qui vous sont proposés sur le Site ;
" Site " désigne le site Web www.implantconcierge.com
" Deskundigengroep " verwijst naar alle deskundigen of specifieke deskundigen van de verkoper of Implant Concierge, evenals naar de bevoegde partners waarmee u uw project in de cloud kunt delen;
" Voorwaarde " verwijst naar de huidige algemene voorwaarden, met inbegrip van alle andere voorwaarden die u bij verwijzing kunt opnemen ;
" U " verwijst naar elke professional (bijv., technicien dentaire, dentiste, etc.). of de onderneming die gebruik maakt van de site en/of producten of diensten afneemt van de verkoper voor professionele doeleinden;
" verkoper " of" wij " (en elke déclinaison van dit woord) verwijst naar de ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de levering van de producten en diensten die op de site worden aangeboden, waaronder Implant Concierge als eigenaar van de site en de bij haar aangesloten ondernemingen.

 

2. Algemene verkoopvoorwaarden

 • Informatie met betrekking tot betaling: Indien u producten of diensten wenst te kopen, dient u bepaalde informatie te verstrekken in verband met uw aankoop, met name informatie over de betaling. Deze informatie zal worden behandeld zoals beschreven in onze vertrouwelijkheidsverklaring. Toutes les informations que vous fournissez au Vendeur, ou à des sociétés externes de traitement des paiements doivent être exactes, à jour et complètes. Vous déclarez et garantissez que vous avez le droit de vous servir des cartes de crédit, ou de tout autre moyen de paiement, utilisées pour initier une transaction. Vous acceptez de payer tous les frais que vous ou tout utilisateur de votre Compte avez engagés en utilisant le Site et en achetant des Produits ou Services. Le paiement des taxes ou droits applicables relatifs à vos achats vous incombe également. Wij kunnen de informatie met betrekking tot een aankoop controleren voordat wij een bestelling accepteren. 
 • Téléchargeerbare Produits: Bepaalde Producten en Diensten kunnen direct op de Site worden getelefoneerd. Zodra u het Product of de Dienst telefonisch oplaadt, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, alsmede aan het toepasselijke licentiecontract voor het logiciel. 
 • Bon de commande et acceptation. Voor de aankoop van een Product of Dienst dient u een dossier van chirurgische diensten op te sturen via de Site of via het RealGUIDE® Z3D-logiciel. Zodra uw dossier is behandeld, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling, alsmede een kopie van de onderhavige Voorwaarden en aanvullende informatie. Alle Producten of Diensten die voorkomen in een bestelling die wij niet per e-mail hebben bevestigd, worden niet aanvaard. Volg de instructies die u worden gegeven om uw bestelling af te ronden.
 • Verkoper: indien u een Product of Dienst koopt, is de Verkoper de vennootschap die vermeld wordt in de aanvaardingsmail van de bestelling.
 • Eerbiediging van de wet : zodra u een bestelling plaatst, verklaart u volledig en impliciet dat de bestelde produkten uitsluitend zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet.
 • Verkrijgbaarheid van het product: Il se peut que certains Produits ou Services ne soient pas disponibles sur tous les marchés ou qu'ils ne soient pas approuvés/autorisés par les organismes pertinents ou qu'ils ne soient pas autorisés à la vente.
 • Wijzigingen en aanpassingen van de Producten: de Verkoper streeft er voortdurend naar om zijn Producten te verbeteren, dus behoudt hij zich het recht voor om de Producten op elk moment te verbeteren, te wijzigen of te interpreteren, of om de specificaties en tarieven te wijzigen, zonder enige verplichting van welke aard dan ook. De wijzigingen die aan de tarieven worden aangebracht, zijn niet van toepassing op de opdrachten die de Verkoper reeds heeft aanvaard.
 • Betalingsvoorwaarden : 
  • Volgens de standaardvoorwaarden moet de betaling binnen de 30 uur worden uitgevoerd.
  • D'autres conditions de paiement peuvent éventuellement être convenues par e-mail. 
  • De tarieven zijn uitgedrukt in EUR, GBP of CHF naargelang uw loon/regio. 
  • Het overeengekomen tarief is het tarief dat vermeld staat in de bevestiging van de bestelling. 
 • Beperking van verantwoordelijkheid.
  • U aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de Producten of Diensten, ongeacht of deze onafhankelijk of in combinatie met andere producten of diensten van een andere onderneming dan de Verkoper worden gebruikt.
  • À l'exception d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle, le Vendeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable envers vous, l'Équipe d'experts ou tout tiers en cas de perte de profits, de non-conformité du traitement aux normes de pratique dentaire généralement acceptées ou en cas de tout autre dommage direct ou indirect, accidentel ou consécutif résultant de la conception, de la composition, des conditions, de l'utilisation ou de l'exécution des Produits ou des Services, ou en découlant.
  • De Verkoper kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de diensten die door de medespelers worden geleverd, inclusief de conciërgediensten die in het Product zijn geïntegreerd. U erkent en aanvaardt dat deze conciërgediensten worden aangeboden door onafhankelijke tussenpersonen en ziet er uitdrukkelijk van af om elke klacht in verband met deze conciërgediensten tegen de Vendeur in te dienen. 
  • Onverminderd de garantie die in overeenstemming met deze Voorwaarden wordt gegeven, biedt de Verkoper geen enkele andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot de Producten of Diensten, met inbegrip van garanties inzake marktkwaliteit of geschiktheid voor een specifiek gebruik. 
  • Hoewel de op de Site vermelde informatie en aanbevelingen te goeder trouw en met de overtuiging dat zij correct zijn worden verstrekt, geven wij geen enkele formele garantie met betrekking tot hun volledigheid of hun juistheid. Les informations sont fournies à condition que les destinataires, avant de les utiliser, prendent leurs propres décisions concernant l'adéquation desdites informations aux usages spécifiques. De Verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de Site of de Producten of Diensten waarop deze informatie betrekking heeft, of uit het vertrouwen dat in deze informatie wordt gesteld. Il est fortement recommandé de suivre dans son intégralité un cours reconnu d'implantologie de troisième cycle, et de respecter strictement les procédures décrites dans les manuels d'instructions des Produits ainsi que dans les instructions d'utilisation correspondantes. Noch de Producten, noch de Diensten, noch de informatie die wij u ter beschikking stellen, kunnen de diensten van een erkende gezondheidsprofessional vervangen of de medische adviezen van behandelaars vervangen.
  • Nous ne donnons aucune garantie quant à l'exactitude des descriptions, images, références, caractéristiques, contenus, spécifications, tarifs et disponibilités des Produits ou des Services affichés sur le Site, et le Vendeur n'assure aucune responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans lesdits documents.

3. Résiliation

Vous pouvez résilier votre accès au Site et votre Compte à tout moment, avec ou sans motif. Nous pouvons suspendre ou résilier votre accès au Site et/ou à votre Compte pour des raisons de commodité moyennant un préavis de 30 jours, ou immédiatement si (A) vous avez substantiellement enfreint les dispositions suivantes des Conditions: Artikel 2.1 (Informatie met betrekking tot betaling), Artikel 2.6 (Naleving van de wet), Artikel 2.10 (Betalingsvoorwaarden) ; (B) uw gebruik van de Site of de Compte nous a lésés ou si nous estimons qu'elle risque de nous léser, nous ou un tiers. In geval van schending van de genoemde rechten, vervalt uw recht op toegang of gebruik van de Site onmiddellijk en krijgt u geen toegang meer tot de informatie, fiches of documenten met betrekking tot uw computer. Aucune responsabilité n'est engagée à votre égard ou à l'égard d'un tiers en raison de l'interruption des droits d'accès à votre Compte.

4. Toepasselijke wet en bevoegdheidsverklaring

Deze Voorwaarden zijn gebaseerd op de toepasselijke wetgeving van het land waar de plaatselijke verkoper van de Producten of Diensten gevestigd is, ongeacht of er sprake is van tegenstrijdige wetgeving of van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG). Alle geschillen tussen partijen over het voorwerp van deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de lokale rechtbank van de stad waar de lokale entiteit van de verkoper van het Product of de Diensten gevestigd is (zoals aangegeven in de bevestiging van uw bestelling).

5. Aanvullende voorwaarde die uitsluitend van toepassing is op Italiaanse gebruikers van Producten of Diensten van de Verkoper:

Acceptation spécifique des clauses contractuelles conformément à l'art. 1341, deuxième paragraphe du Code civil italien.

Conform l'article 1341 du Code civil italien, vous reconnaissez expressément que vous avez luíd, compris et accepté les clauses suivantes des Conditions : article 2.11 : " Limitation de responsabilité " ; article 3 " Résiliation " ; et article 4 : " Loi applicable et attribution de compétence "

NL

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Definities

De onderstaande definities vormen een integraal onderdeel van deze Voorwaarden.

"3DIEMME" betekent 3DIEMME® S.r.l. een Italiaans bedrijf met geregistreerd adres op Via Risorgimento 9, 22063 Cantù, (CO) Italië;
" "Account" betekent het account van een geregistreerde klant, vereist om de Producten of de andere Diensten die beschikbaar zijn op de Website te downloaden of aan te schaffen;
"Product" betekent de geprinte boorsjablonen en -modellen die via de Website kunnen worden besteld;
" Diensten" betekent de diensten betreffende geleide implantatie die aan U worden aangeboden via de Website;
" Website" betekent de website www.implantconcierge.com ;
"Team van Deskundigen" betekent alle deskundigen, of gespecialiseerde deskundigen van de verkopende entiteit of Implant Concierge, en externe geautoriseerde partners met wie U de mogelijkheid hebt om uw project in de cloud te delen;
"Voorwaarden" betekent deze algemene voorwaarden, inclusief alle andere voorwaarden die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen;
"U" betekent een professional (bijv.: tandtechnicus, tandarts) of een bedrijf dat de Website gebruikt en/of Producten of Diensten van het Verkopende Bedrijf koopt voor professionele doeleinden;
" Verkopend bedrijf" of "Wij" (en elke variatie op een dergelijke term), betekent de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de levering van de Producten en Diensten die op de Website worden aangeboden, waaronder Implant Concierge als eigenaar van de Website en diens gelieerde bedrijven.

 

2. Algemene verkoopvoorwaarden

 • Betaalgegevens: Als U Producten of Diensten wilt kopen, moet U bepaalde informatie met betrekking tot Uw aankoop verstrekken, inclusief betalingsinformatie. Dergelijke informatie wordt behandeld zoals beschreven in Onze privacyverklaring. Alle informatie die U verstrekt aan het Verkopende Bedrijf of externe betalingsverwerkers moet nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U zorgt ervoor en garandeert dat U het recht hebt om een creditcard of andere betaalmiddelen te gebruiken die worden gebruikt om een transactie te initiëren. U gaat ermee akkoord alle kosten of vergoedingen te betalen die U of een gebruiker van Uw Account voor het gebruik van de Website en het kopen van Producten of Diensten moeten betalen. U bent ook verantwoordelijk voor het betalen van alle toepasselijke belastingen of heffingen in verband met uw aankopen. Informatie met betrekking tot een aankoop kan mogelijk door ons worden geverifieerd voordat wij een bestelling accepteren. 
 • Producten beschikbaar om te downloaden: bepaalde Producten en Diensten zijn direct beschikbaar om vanaf de Website te downloaden. Als U het Product of de Dienst downloadt, gaat U ermee akkoord dat U gebonden bent aan deze algemene verkoopvoorwaarden en de toepasselijke softwarelicentieovereenkomst. 
 • Inkooporder en acceptatie. om een Product of een Dienst aan te schaffen, moet U Uw casus voor boorsjabloondiensten via de Website of de RealGUIDE® Z3D-software starten. Zodra Uw casus is verwerkt, ontvangt U een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van Uw bestelling en een kopie van deze Voorwaarden, alsmede eventueel aanvullend informatief materiaal. Als Producten of Diensten onderdeel zijn van een bestelling die niet per e-mail door Ons is bevestigd, zijn deze nog niet geaccepteerd. U moet de instructies daarin volgen om Uw bestelling te voltooien.
 • Verkoper: wanneer U een Product of een Dienst koopt, is de verkoper het Verkopende Bedrijf dat wordt aangegeven in de e-mail voor bestellingsacceptatie.
 • Naleving van de wet: als U een bestelling plaatst, bent U volledig op de hoogte van het feit, en verklaart U impliciet, dat de bestelde Producten uitsluitend in overeenstemming met de wet zullen worden gebruikt.
 • Productbeschikbaarheid: sommige Producten of Diensten zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar of zijn mogelijk niet goedgekeurd/geautoriseerd door de relevante instanties of zijn mogelijk niet gelicentieerd voor verkoop.
 • Productwijzigingen en -updates: het Verkopende Bedrijf streeft er voortdurend naar om diens Producten te verbeteren. Daarom behoudt het Verkopende Bedrijf zich het recht voor om Producten op elk gewenst moment te verbeteren, aan te passen of uit de handel te halen, of om specificaties en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichtingen van welke aard dan ook. Prijswijzigingen kunnen niet worden toegepast op bestellingen die al zijn geaccepteerd door het Verkopende Bedrijf.
 • De betalingsvoorwaarden: 
  • de standaard betalingstermijn bedraagt 30 dagen;
  • aanvullende betalingsvoorwaarden kunnen via e-mail worden overeengekomen; 
  • prijzen worden uitgedrukt in euro, GBP of CHF, afhankelijk van uw land/regio; 
  • de overeengekomen prijs is de prijs die in de bestellingsbevestiging wordt vermeld. 
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen 
  • U neemt alle risico's en verantwoordelijkheden op U die voortvloeien uit het gebruik van de Producten of de Diensten, ongeacht of ze onafhankelijk of in combinatie met andere Producten of Diensten worden gebruikt die niet door het Verkopende Bedrijf worden gemaakt.
  • Behalve voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, zal het Verkopende Bedrijf onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens U, het Team van Deskundigen of een derde partij voor winstderving, voor het niet naleven van algemeen aanvaarde normen van tandheelkundige praktijken of voor enige andere directe of indirecte, accidentele of gevolgschade als gevolg van het ontwerp, de samenstelling, de voorwaarden, het gebruik of de prestaties van de Producten of Diensten.
  • In geen enkel geval is het Verkopende Bedrijf aansprakelijk voor de diensten die door derden worden uitgevoerd, inclusief de conciërgediensten die beschikbaar zijn in het Product. U erkent en gaat ermee akkoord dat dergelijke conciërgediensten worden aangeboden door onafhankelijke derden en doet uitdrukkelijk afstand van elke claim met betrekking tot dergelijke conciërgediensten tegen het Verkopende Bedrijf. 
  • Zonder afbreuk te doen aan de garantie die onder deze Voorwaarden wordt geboden, biedt het Verkopende Bedrijf geen enkele andere garantie, expliciet of impliciet, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot de Producten of de Diensten, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik. 
  • Hoewel de informatie en aanbevelingen op de Website te goeder trouw en in de overtuiging van correctheid worden weergegeven, worden er geen formele waarborgen of garanties gegeven met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid ervan. De informatie wordt verstrekt op voorwaarde dat de personen die de informatie ontvangen, voordat deze in de praktijk wordt gebruikt, hun eigen beslissingen nemen met betrekking tot de geschiktheid van dergelijke informatie voor de specifieke doeleinden. Onder geen enkele omstandigheid is het Verkopende Bedrijf aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van, of het vertrouwen op, informatie van de Website of Producten of Diensten waar de informatie naar verwijst. Het wordt ten zeerste aanbevolen om een erkende postdoctorale implantologieopleiding bij te wonen en af te ronden, en om de procedures beschreven in de instructiehandleidingen bij de Producten en in de bijbehorende gebruiksaanwijzing strikt na te leven. Noch de Producten, noch de Diensten, noch enige informatie die door Ons beschikbaar wordt gesteld, zijn bedoeld ter vervanging van de diensten van een bevoegde professionele zorgverlener, of ter vervanging van het medisch advies van de zorgverleners.
  • Er worden geen garanties gegeven over de nauwkeurigheid van de beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, functies, inhoud, specificaties, prijzen en beschikbaarheid van de Producten of de Diensten die op de Website worden weergegeven en het Verkopende Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in dergelijke materialen.

3. Beëindiging

U kunt Uw toegang tot de Website en Uw Account te allen tijde beëindigen, met of zonder reden. We kunnen Uw toegang tot de Website en/of Uw Account opschorten of voor Uw gemak beëindigen 30 dagen van tevoren met een kennisgeving, of onmiddellijk als (A) U de volgende bepalingen van de Voorwaarden wezenlijk hebt geschonden: Artikel 2.1 (Betalingsinformatie), Artikel 2.6 (Naleving van de wet), Artikel 2.10 (Betalingsvoorwaarden); (B) Uw gebruik van de Website of Uw Account heeft Ons of een andere derde partij schade toegebracht of Wij menen dat dit Ons of een andere derde partij schade zou kunnen toebrengen. Bij beëindiging in overeenstemming met de bovengenoemde inbreuk, zal Uw recht op toegang tot of gebruik van de Website onmiddellijk worden beëindigd en krijgt U geen toegang meer tot informatie, bestanden of materialen met betrekking tot Uw Account. Er zal geen aansprakelijkheid ontstaan jegens U of een derde partij als gevolg van de onderbreking van de rechten op toegang tot Uw Account.

4. Heersend recht en rechtsgebied

Deze Voorwaarden worden beheerst door de toepasselijke wetgeving van locatie waar de lokale entiteit van het Verkopende Bedrijf dat het Product of de Diensten aan U verkoopt, zijn maatschappelijke zetel heeft, zonder verwijzing naar enige toepasselijke wetsconflicten of het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG). Alle geschillen tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden worden uitsluitend beoordeeld door de lokale rechtbank van de stad waar de lokale entiteit van het Verkopende Bedrijf van het Product of de Diensten zijn maatschappelijke zetel heeft (zoals aangegeven in Uw bestellingsbevestiging).

5. Aanvullende voorwaarde die alleen voor geldt voor gebruikers van Italiaanse Verkopende Bedrijven:

Specifieke aanvaarding van contractuele clausules op grond van artikel 1341, tweede alinea, van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek 

Op grond van artikel 1341 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek erkent u uitdrukkelijk dat u de volgende artikelen van de Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd: artikel 2.11: "Aansprakelijkheidsbeperkingen"; artikel 3: "Beëindiging"; en artikel 4: "Heersend recht en rechtsgebied".

Wilt u met ons in contact komen?

Het Implant Concierge Team wacht op al uw vragen.

ATTENTIE

Niet alle Implant Concierge-diensten zijn op dit moment voor alle landen beschikbaar.