UW ANTWOORD IS SLECHTS EEN ZOEKOPDRACHT VERWIJDERD

Hulp nodig?

IC Wettelijke Notitie Europa 3Diemme NL,ES,DS,PT,IT,FR,NL

NL

Wettelijke verklaring van Implant Concierge voor klanten in de Europese Unie voor producten vervaardigd door 3DIEMME® S.r.l.

Implant Concierge, LLC (aangeduid als "Implant Concierge", "wij", "onze", of "ons") doet geen rechtstreekse zaken met klanten die gevestigd zijn in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, of Zwitserland voor producten vervaardigd door 3DIEMME® S.r.l.

Hoewel wij tot op zekere hoogte betrokken kunnen zijn bij het ontwerp van de producten of diensten die u bestelt, zijn wij noch de verkoper van de producten of diensten die u bestelt, noch de fabrikant van de gekochte producten.

De verkoper is de entiteit die wordt vermeld in de e-mail met de aanvaarding van de bestelling en de bijbehorende factureringsdocumenten, terwijl de fabrikant de entiteit is die de producten en diensten levert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, chirurgische gidsen, modellen of behandelingsplannen.

Beperking van aansprakelijkheid

Toepasselijke verkoopvoorwaarden

Indien u gevestigd bent in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland en u een bestelling hebt geplaatst bij een lokale aanbieder, dient u eraan te worden herinnerd dat de Algemene Verkoopvoorwaarden op deze website niet van toepassing zijn op uw bestelling en dat zij geen enkele bindende werking zullen hebben voor Implant Concierge. Op uw bestelling zijn de algemene voorwaarden van 3DIEMME® S.r.l. van toepassing, die via deze link beschikbaar zijn, met de daarin opgenomen bepalingen en beperkingen.

Productaansprakelijkheid

Als gebruiker van deze website begrijpt u dat 3DIEMME® S.r.l. de producten vervaardigt en dat zij de volledige verantwoordelijkheid behoudt voor wettelijke doeleinden.

Als fabrikant zal 3DIEMME® S.r.l. voldoen aan alle traceerbaarheidsverplichtingen na het in de handel brengen, met inbegrip van de implementatie van een traceerbaarheidssysteem, het bijwerken van de technische documentatie, het rapporteren van ernstige incidenten of het nemen van corrigerende maatregelen. Implant Concierge wordt ontheven van alle productreglementaire verplichtingen.

Wij erkennen enkel onze aansprakelijkheid voor de diensten die rechtstreeks aan de klant worden verleend, met inbegrip van de conciërgediensten die beschikbaar zijn in de door 3DIEMME® S.r.l. geleverde softwareproducten.

ES

Juridisch advies van Implant Concierge voor cliënten in de Europese Unie voor producten vervaardigd door 3DIEMME® S.r.l.

Implant Concierge, LLC (en adelante "Implant Concierge", "nosotros", "nuestro" of "nos") heeft geen directe interactie met klanten die gevestigd zijn in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of Zwitserland voor de producten die door 3DIEMME® S.r.l. worden vervaardigd.

Hoewel wij kunnen deelnemen aan verschillende aspecten van de ontwikkeling van de producten of diensten die u wenst te ontvangen, zijn wij niet de verkoper van de producten of diensten die u wenst te ontvangen noch de fabrikant van de producten die u wenst te ontvangen.

El vendedor es la entidad indicada en el correo electrónico de aceptación del pedido y en la documentación de facturación correspondiente, mientras que el fabricante es la entidad que entrega los productos y servicios, incluidos, entre otros, guías quirúrgicas, modelos o planes de tratamiento.

Beperking van verantwoordelijkheid

Toepasselijke voorwaarden

Als u in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of Zwitserland woont en een aanvraag hebt ingediend bij een plaatselijke leverancier, moet u er rekening mee houden dat de verkoopvoorwaarden op deze website niet op uw aanvraag van toepassing zijn en geen enkel effect hebben op Implant Concierge. Uw aanvraag valt onder de algemene voorwaarden van 3DIEMME® S.r.l. die u hier kunt vinden, met inbegrip van de hier vermelde voorwaarden en beperkingen.

Verantwoordelijkheid van het product

Als gebruiker van deze website aanvaardt u dat 3DIEMME® S.r.l. de producten vervaardigt en dat 3DIEMME® S.r.l. volledig verantwoordelijk is voor de rechtsgevolgen.

Als fabrikant, zal 3DIEMME® S.r.l. voldoen aan elke verplichting van trazabilidad posterior a la comercialización, incluida la implementación de un sistema de trazabilidad, la actualización de la documentación técnica, los informes de incidentes graves o cualquier acción correctiva. Implant Concierge is vrijgesteld van alle en elke verplichting die voortvloeit uit het product.

Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de diensten die rechtstreeks aan de klant worden geleverd, inclusief de conciërgediensten die beschikbaar zijn in de softwareproducten van 3DIEMME® S.r.l.

DE

Impressum für Implant Concierge für Kunden in der Europäischen Union für Produkte, die von 3DIEMME® S.r.l. hergestellt werden.

Implant Concierge, LLC (als "Implant Concierge", "wir", "unsere" of "uns" bezeichnet) richt zich niet rechtstreeks tot Kunden die in der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich oder der Schweiz Geschäfte bezüglich Produkten von 3DIEMME® S.r.l. ein.

Obwohl wir in unterschiedlichem Umfang an der Gestaltung der von Ihnen bestellten Produkte oder Dienstleistungen beteiligt sein können, sind wir weder Verkäufer der von Ihnen bestellten Produkte oder Dienstleistungen noch der Hersteller der gekauften Produkte.

Der Verkäufer ist die in der Bestellannahme-E-Mail und der zugehörigen Rechnungsdokumentation angegebene Einheit, während der Hersteller die Einheit ist, die die Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf chirurgische Leitfäden, Modelle oder Behandlungspläne.

Haftungsbeschränkung

Anwendbare Verkaufsbedingungen

Indien u zich in de Europese Unie, Groot-Brittannië of Zwitserland bevindt en uw bestelling bij een lokale leverancier plaatst, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze op deze website verkochte producten niet geschikt zijn voor uw bestelling en dat deze geen bindende werking hebben voor Implant Concierge. Uw bestelling is gebaseerd op de verkoopvoorwaarden van 3DIEMME® S.r.l., die via deze link beschikbaar zijn, met de daarin opgenomen bestimmungen en beperkingen.

Produkthaftung

Als Nutzer dieser Website sind Sie sich darüber im Klaren, dass 3DIEMME® S.r.l. die Produkte herstellt und die volle rechtliche Verantwortung trägt.

Als Hersteller zal 3DIEMME® S.r.l. alle Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit nach der Markteinführung einhalten, einschließlich der Implementierung eines Rückverfolgungssystems, der Aktualisierung der technischen Dokumentation, der Meldung von schwerwiegenden Vorfällen oder von Korrekturmaßnahmen. Implant Concierge zal alle regulatorische verplichtingen met betrekking tot het product naleven.

Wij erkennen alleen onze aansprakelijkheid voor de diensten die direct voor onze klanten worden geleverd, zoals de conciërgediensten die door 3DIEMME® S.r.l. zijn geleverd.

PT

Juridisch advies van Implant Concierge aan cliënten van de Europese Unie betreffende producten die vervaardigd zijn door 3DIEMME® S.r.l.

A Implant Concierge, LLC (hierna genoemd "Implant Concierge", "nós", "nosso", of "nos") heeft geen rechtstreekse contacten met klanten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of Zwitserland voor producten die vervaardigd zijn door 3DIEMME® S.r.l.

Embora, em larga medida, possamos estar envolvidos na conceção dos produtos ou serviços que encomenda, não somos o vendedor dos produtos ou serviços que encomenda nem o fabricante dos produtos adquiridos.

O vendedor é a entidade indicada no e-mail de aceitação da encomenda e na respetiva documentação de faturação, enquanto que o fabricante é a entidade que entrega os produtos e serviços, incluindo, mas não se limitando a, guias cirúrgicos, modelos ou planos de tratamento.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Termen en voorwaarden van toepassing

Als u in de Europese Unie, in Groot-Brittannië of in de Verenigde Staten bent en u hebt een aanvraag ingediend bij een lokale leverancier, moet u weten dat de voorwaarden van deze website niet geschikt zijn voor uw aanvraag en dat ze niet, op welke manier dan ook, van toepassing zijn op een Implant Concierge. De voorwaarden van 3DIEMME® S.r.l. die in deze hiperligação beschikbaar zijn, zijn van toepassing op deze voorwaarden en de beperkingen die hierin zijn opgenomen.

Verantwoordelijkheid voor het product

Als gebruiker van deze site weet u dat 3DIEMME® S.r.l. de producten vervaardigt en dat 3DIEMME® S.r.l. volledig verantwoordelijk is voor het gebruik van de producten.

Als fabrikant zal 3DIEMME® S.r.l. voldoen aan alle verplichtingen met betrekking tot de stabiliteit van het product voor de verkoop, inclusief de implementatie van een systeem voor de stabiliteit van het product, de actualisering van technische documentatie, de verwerking van sommige ernstige incidenten of sommige corrupte incidenten. A Implant Concierge kan u helpen met het regelen van uw product.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de diensten die rechtstreeks aan de klant worden geleverd, met inbegrip van de conciërgediensten die beschikbaar zijn in de softwareproducten van 3DIEMME® S.r.l.

IT

Juridisch advies van Implant Concierge voor cliënten in de Europese Unie voor producten van 3DIEMME® S.r.l.

Implant Concierge, LLC (aangeduid als "Implant Concierge", "noi", "nostro" of "ci") onderhoudt geen directe contacten met klanten die gevestigd zijn in de Europese Unie, in Groot-Brittannië of in de Verenigde Staten voor producten die vervaardigd zijn door 3DIEMME® S.r.l.

Sebbene possiamo essere coinvolti in varia misura nella progettazione dei prodotti o servizi ordinati, non siamo né il venditore dei prodotti o servizi ordinati né il produttore dei prodotti acquistati.

Il venditore è l'entità indicata nell'e-mail di accettazione dell'ordine e nella relativa documentazione di fatturazione, mentre il produttore è l'entità che fornisce i prodotti e i servizi, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le guide chirurgiche, i modelli o i piani di trattamento.

Beperking van de aansprakelijkheid

Termini e condizioni di vendita applicabili

Als de gebruiker in de Europese Unie, in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten woont en een bestelling heeft geplaatst bij een plaatselijke leverancier, is het belangrijk te weten dat de voorwaarden die op deze website worden vermeld, niet van toepassing zijn op de bestelling en geen enkel effect hebben op Implant Concierge. L'ordine dell'utente sarà disciplinato dai Termini e condizioni di 3DIEMME® S.r.l. disponibili a questo link, con le relative disposizioni e limitazioni.

Verantwoordelijkheid voor het product

In qualità di utente di questo sito web, l'utente riconosce che 3DIEMME® S.r.l. realizza i prodotti e se ne assume la piena responsabilità ai fini legali.

In qualità di produttore, 3DIEMME® S.r.l. rispetterà qualsiasi obbligo di tracciabilità post-marketing, compresa l'implementazione di un sistema di tracciabilità, l'aggiornamento della documentazione tecnica, le segnalazioni di eventuali incidenti gravi o eventuali azioni correttive. Implant Concierge è esonerato da qualsiasi obbligo normativo relativo ai prodotti.

Riconosciamo la nostra responsabilità solo per i servizi erogati direttamente al cliente, inclusi i servizi di assistenza disponibili nei prodotti software forniti da 3DIEMME® S.r.l.

FR

Juridisch advies van Implant Concierge bestemd voor klanten in de Europese Unie voor producten vervaardigd door 3DIEMME® S.r.l.

Implant Concierge, LLC (ci-après dénommée " Implant Concierge ", " nous ", " notre ", ou " nos ") n'interagit pas directement avec les clients résidant dans l'Union européenne, au Royaume-Uni ou en Suisse en ce qui concerne les produits fabriqués par 3DIEMME® S.r.l.

Hoewel wij in zekere mate betrokken kunnen zijn bij het ontwerp van de producten of diensten die u bestelt, zijn wij niet de verkoper van de producten of diensten die u bestelt, noch de fabrikant van de producten die u koopt.

De verkoper is de onderneming die vermeld wordt in de aanvaardingsmail van de bestelling en in de bijbehorende facturatiedocumentatie, terwijl de fabrikant de onderneming is die de producten en diensten levert, met name de chirurgische gidsen, de modellen of de behandelingsplannen.

Uitsluiting van verantwoordelijkheid

Algemene voorwaarden voor verkoop

Als u in de Europese Unie, Groot-Brittannië of Zwitserland woont en uw bestelling hebt doorgegeven aan een plaatselijke leverancier, is het raadzaam u erop te wijzen dat de algemene verkoopvoorwaarden die op deze website staan, niet van toepassing zijn op uw bestelling en dat zij geen rechtsgevolgen hebben die tegengesteld zijn aan die van Implant Concierge. Uw bestelling is onderworpen aan de algemene voorwaarden van 3DIEMME® S.r.l. die via deze link beschikbaar zijn, met de daarin opgenomen bepalingen en beperkingen.

Verantwoordelijkheid voor het product

Als gebruiker van deze website bent u ervan op de hoogte dat 3DIEMME® S.r.l. de producten vervaardigt en dat zij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle juridische kwesties.

Als fabrikant conformeert 3DIEMME® S.r.l. zich aan alle verplichtingen inzake traceerbaarheid na de commercialisering, waaronder het in werking stellen van een traceerbaarheidssysteem, het bijwerken van de technische documentatie, het rapporteren van ernstige incidenten of het nemen van corrigerende maatregelen. Implant Concierge is vrijgesteld van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot het product.

Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de diensten die rechtstreeks aan de klant worden geleverd, waaronder de conciërgediensten die beschikbaar zijn voor de door 3DIEMME® S.r.l. geleverde logicaels.

NL

Juridische kennisgeving van Implant Concierge voor klanten in de Europese Unie voor producten vervaardigd door 3DIEMME® S.r.l.

Implant Concierge, LLC (vermeld als "Implant Concierge", "wij", "onze", of "ons") heeft geen direct contact met klanten die gevestigd zijn in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland voor producten vervaardigd door 3DIEMME® S.r.l.

Hoewel we op verschillende manieren betrokken kunnen zijn bij het ontwerp van de producten of diensten die u bestelt, zijn we noch de verkoper van de producten of diensten die u bestelt, noch de fabrikant van de gekochte producten.

De verkoper is de entiteit die wordt aangegeven in de e-mail voor bestellingacceptatie en de gerelateerde factureringsdocumentatie, terwijl de fabrikant de entiteit is die de producten en diensten levert, inclusief maar niet beperkt tot boorsjablonen, -modellen of behandelingsplannen.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden

Als u gevestigd bent in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland en u een bestelling hebt geplaatst bij een lokale leverancier, moet u er rekening mee houden dat de Algemene Verkoopvoorwaarden op deze website niet passen bij uw bestelling en dat deze geen enkel bindend effect hebben voor Implant Concierge. Voor uw bestelling gelden de Algemene Voorwaarden van 3DIEMME® S.r.l., die beschikbaar zijn via deze link, met de bepalingen en beperkingen daarin.

Productaansprakelijkheid

Als gebruiker van deze website begrijpt u dat 3DIEMME® S.r.l. de producten produceert en de volledige verantwoordelijkheid voor de juridische doeleinden draagt.

Als fabrikant zal 3DIEMME® S.r.l. voldoen aan alle verplichtingen inzake traceerbaarheid na het in de handel brengen, inclusief de implementatie van een traceerbaarheidssysteem, het bijwerken van de technische documentatie, meldingen van ernstige incidenten of corrigerende maatregelen. Implant Concierge is vrijgesteld van alle wettelijke productverplichtingen.

Wij erkennen alleen onze aansprakelijkheid voor de diensten die op directe basis voor de klant worden uitgevoerd, inclusief de conciërgediensten die beschikbaar zijn in de softwareproducten die worden geleverd door 3DIEMME® S.r.l.

Wilt u met ons in contact komen?

Het Implant Concierge Team wacht op al uw vragen.

ATTENTIE

Niet alle Implant Concierge-diensten zijn op dit moment voor alle landen beschikbaar.